• lt
Siuntų skyrius: +370 681 40400
Infolinija: +370 699 64300

Taisyklės

Tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes Lenkijoje ir jų parvežimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
1. Tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes pas Lenkijos pardavėjus (toliau – Tarpininkavimo)
taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą pas Apsipirkimo tarpininką
„pirklenkijoje“ UAB Tomikana, įm.k.304221910 (toliau – Tarpininkas) dėl tarpininkavimo
paslaugų įsigyti prekes Lenkijoje ir jų parvežimo.
2. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai
Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo pas Tarpininką dėl tarpininkavimo paslaugų
įsigyti prekes Lenkijoje ir jų parvežimo. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir
besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
3. Tarpininkas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to,
jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,
nesusipažino su Taisyklėmis.
4. Tarpininkasturi teisę koreguoti Taisykles. Klientui teikiant užsakymą pas Tarpininką, taikomos
Taisyklės, galiojančios užsakymo dėl tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes Lenkijoje ir jų
parvežimo pateikimo momentu.

Privatumo politika
5. Klientas, norėdamas pateikti užsakymą pas Tarpininką dėl tarpininkavimo paslaugų įsigyti
prekes Lenkijoje ir jų parvežimo, turi užpildyti užsakymo formą internetiniame puslapyje
www.pirklenkijoje.lt, teisingai užpildant visus laukelius. Tarpininkas patvirtina, jog užsakymo
faktas nesuteikia jam teisių siųsti Klientui informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini
Kliento užsakymui ir pristatymui įvykdyti. Klientui pageidaujant gauti informacinius
pranešimus, jam sudaroma galimybė tokius pranešimus užsisakyti. Klientui nepageidaujant
gauti informacinių pranešimų, jam sudaroma galimybė tokių pranešimų atsisakyti.
6. Klientui užsakant tarpininkavimo paslaugas dėl prekių įsigijimo Lenkijoje ir jų parvežimo,
turi būti nurodomi užsakymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė,
adresas, kuriuo bus pristatomos Tarpininkui tarpininkaujant įsigytos prekės; telefono
numeris; kiti būtini duomenys, bei nuorodą į prekių pardavėjo internetinį tinklapį. Tarpininkas
įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus su Kliento
užsakymo dėl tarpininkavimo įsigyti prekes Lenkijoje ir jų parvežimo įvykdymu. Bet kokios
kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais
derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai
duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Užsakymo apmokėjimo ir pateikimo tvarka ir sąlygos
7. Klientas Tarpininko internetiniame puslapyje www.pirklenkijoje.lt užpildo užsakymo formą
dėl tarpininkavimo paslaugų įsigyti Kliento išsirinktas prekes Lenkijos parduotuvėse ir jų
parvežimo. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas tarpininkavimo užsakymas, įsigyjant
Kliento išsirinktas prekes pas pardavėjus Lenkijoje. Klientui atlikus užsakymą, Tarpininkas
pateikia Klientui instrukciją apmokėjimui. Apmokėjus užsakymą, Tarpininkas užsako
Kliento pageidaujamas prekes pas pardavėjus ir jos pristatomos į Tarpininko sandėliavimo
patalpas Lenkijoje. Vėliau prekės pargabenamos į Lietuvą, pristatomos Klientui pagal jo
užsakyme nurodytą pageidaujamą prekių gavimo formą (pristatymas į namus, pristatymas į
pašto siuntas ir kt.).
8. Rinkdamasis prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam
tinkamų savybių prekes ir teikdamas užsakymą pas Tarpininką patvirtina, kad jam yra
žinoma, kad Tarpininkas teikia tik tarpininkavimo paslaugas įsigyti prekes Lenkijoje ir jas
pristatyti Klientui. Tarpininkui nekyla pardavėjo teisės ir pareigos prieš Klientą.
9. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų. Kartu gali būti pasirenkamas
prekių pristatymo būdas iš galimų Tarpininko pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas
kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu
adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
10. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Tarpininkui. Užsakymas laikomas pateiktu
nuo to momento, kai jį gauna Tarpininkas. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to
momento, kai Tarpininkas gauna patvirtinimą apie Kliento atliktą apmokėjimą.
11. Klientas atsiskaito už savo užsakymą vienu iš Tarpininko užsakymo metu nurodomu būdų.
12. Klientui pateikus užsakymą, Tarpininkas informuoja Klientą (elektroniniu paštu) apie gautą
užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas
neapmokamas per 3 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
13. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą pas Tarpininką dėl
tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes Lenkijoje ir jų parvežimo, yra susipažinęs ir
besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklėmis.
14. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į
Tarpininką nurodytais Tarpininko kontaktais ir išreiškia norą atšaukti užsakymą.

Garantijos ir prekių kainų nustatymas
15. Tarpininkas nėra atsakingas ir jam nekyla atsakomybė už Kliento įsigytas prekes, kai prekės
neatitinka Kliento poreikio, jo lūkesčių dėl prekių savybių ir/ar kokybės. Taip pat
Tarpininkas nėra atsakingas už Kliento įsigytų prekių saugojimą ar sugadinimą bei bet kokį
kitą veiksmą, dėl kurio Kliento įsigytos prekės dingtų ar būtų sugadintos. Tarpininkas yra
atsakingas už Kliento įsigytas prekes, kai prekės yra Tarpininko sandėliavimo patalpose
Lenkijoje ir/ar yra transportavimo būdu gabenamos Klientui.
16. Klientas dėl prekių grąžinimo, kokybės ir/ar kitų reikalavimų turi teisę kreiptis į tiesioginį
pardavėją Lenkijoje, iš kurio prekes įsigijo. Tarpininkas tiesiogiai ir/ar netiesiogiai nėra
atsakingas už prekių pardavėjo veiksmus.
17. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Tarpininkui, už
tarpininkavimo paslaugas įsigyti prekes Lenkijoje ir jų parvežimą jis įsipareigoja mokėti kainą,
nurodomą užsakyme.
18. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų,
Klientas privalo kreiptis į pardavėją, iš kurio jis įsigijo prekes, tačiau Tarpininkas Klientui
pinigų, sumokėtų atliekant užsakymą dėl tarpininkavimo paslaugų įsigyti prekes Lenkijoje iš
pardavėjo ir jų parvežimą, negrąžina bet kokiu atveju.
19. Tarpininkas įsipareigoja pristatyti Klientui užsakyme nurodytą ir apmokėtą prekių kiekį.
Tarpininkas neatsako tais atvejais, kai prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas
neteisingai nurodė duomenis užsakyme ir/ar jis skiriasi dėl pardavėjo kaltės.
20. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, Klientas įsipareigoja kreiptis į pardavėją tiesiogiai.
21. Klientas dėl prekių grąžinimo privalo kreiptis tiesiogiai į pardavėją.
22. Atskiru Kliento ir Tarpininko raštišku susitarimu, Tarpininkas gali taip pat tarpininkauti dėl
prekių grąžinimo/keitimo ar pretenzijos pateikimo pardavėjui.

Prekių išsiuntimas ir pristatymas
23. Klientas, teikdamas užsakymą, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
24. Klientas įsipareigoja užsakymu iš Tarpininko užsakytas prekes priimti pats. Tuo atveju, kai
jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento
pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Tarpininkui pretenzijų dėl prekių
pristatymo netinkamam subjektui.
25. Prekes pristato Tarpininkas arba jo įgaliotas atstovas. Prekės gali būti pristatomis ir į pašto
siuntas, jeigu tokį norą ir valią išreiškė Klientas atlikdamas užsakymą.
26. Užsakymai pristatomi tik Tarpininko ar jo įgalioto atstovo darbo metu ir pristatomi per 7-
21darbo dieną. Pristatymo laikas gali kisti priklausomai nuo Kliento gyvenamos vietos, jo
nurodytų duomenų tikslumo bei kitų aplinkybių.
27. Visais atvejais Tarpininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento ar
pardavėjo, kuris parduoda Klientui prekes Lenkijoje, kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių
aplinkybių.
28. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Tarpininku arba jo įgaliotu atstovu
patikrinti siuntos būklę. Klientui pasirašius užsakymo perdavimo – priėmimo akte, laikoma,
kad užsakymas yra įvykdytas pilna apimtimi, prekės perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs,
kad pristatytos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista),
Klientas privalo tai nurodyti užsakymo perdavimo – priėmimo akte dalyvaujant Tarpininkui
ar jo atstovui. Klientui neatlikus šių veiksmų, Tarpininkas yra atleidžiamas nuo atsakomybės
prieš Klientą dėl prekių pažeidimų.
29. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį ir pristatymo
vietą. Mokestis yra paskaičiuojamas vykdant užsakymą.
29.1. Pirkėjas pilnai atsako už savo veiksmus ir jei klaidingai atliko pirkimus naudodamasis mūsų
komerciniu adresu , o pardavėjas visgi išsiuntė prekę komerciniu adresu, o Lenkijos partneris
ją priėmė pasitikėdamas pirkėjo sąžiningumu, paslaugos naudotojas pilnai atsako ir
įsipareigoja priimti savo prekes.

Baigiamosios nuostatos
30. Visi pranešimai Tarpininkui turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba
specialiose tam skirtose formose.
31. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
32. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
33. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus
susitarti taikiai, ginčai sprendžiami teismingumą nustatant pagal Tarpininko buveinės
adresą.

Pirkdami draudžiamus pirkinius atsakote pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Išrašoma sąskaita